Topcon Euro 112T

*** ARCHIV ***

Topcon Euro 112T
  • 40 Kanäle L1 GPS, L1/L2 GPS, L1/L2 GLONASS, L1/L2 GPS + L1/L2 GLONASS
  • WAAS/EGNOS/MSAS
  • TPS RTCM 2.x 3.x, CMR, CMR+
  • NMEA 0183 2.1, 2.2, 2.3 und 3.0 Output
  • 20Hz Datenausgabe

Topcon Euro 112T
Topcon Euro 112T

1699

Aktualisiert am 18.04.2017 (1699)